Miesto pre celonárodné expozície

História múzea

História, ktorú má byť vidieť

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky. Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM v Martine sú úzko spojené s pôsobením významných osobností našich národných dejín konca 19. storočia - Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého. Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej centrálnym a programovým cieľom bolo práve vytvorenie národného múzea.

Foto: Pohľad z centra mesta Martin, kde sa v súčasnosti nachádza Divadelné námestie.
Zbúranie domu otvorilo výhľad na budovu múzea na Malej hore. Zdroj: Literárny archív SNK, č. PM 15/1188

Budova slovenského národného múzea, dnes administratívne sídlo Slovenského národného múzea v Martine a sídlo Etnografického múzea (ako jednej jeho zložky) bola stavebne realizovaná podľa návrhov M. M. Harminca v rokoch 1929 - 1932, zapísaná v zozname NKP pod číslom 572/1,2 a 572/5 ako múzeum s areálom. Súčasťou koncepcie výstavby novej budovy a expozícií bolo aj vybudovanie botanickej záhrady na ploche 1,8 ha, ktorá sa podľa návrhu J. Vaňka realizovala v rokoch 1933 – 1934 s prepracovaným vodným systémom.

M. Harminc zvolil jednoduchú pôdorysnú osnovu dvojtraktu v tvare „T“, ktorý mu umožnil účelne usporiadať jednotlivé priestory, pričom priestorová skladba v plnej miere rešpektovala potreby muzeálnej praxe. Prízemie bolo určené na prevádzkové potreby (v suteréne bola umiestnená kotolňa, skladovacie priestory a na mieste dnešných dielní bol domovnícky byt; na prízemí kancelárske priestory s veľkou zasadacou miestnosťou a v priestoroch dnešnej riaditeľne s bytom správcu múzea), poschodia na expozičné a výstavné účely, ktorých pôvodná plocha bola 4.600 m2.

Bezprostredne po ukončení stavby bolo do nej z I. budovy SNM premiestnené sídlo múzea a postupne sa sem sťahovali aj všetky zbierkové fondy a začali sa budovať prvé celonárodné expozície.

Ako prvá bola inštalovaná a verejnosti sprístupnená v roku 1933 expozícia Národnej galérie slovenskej. Nasledovala expozícia archeológie (1935), numizmatiky a kultúrnej histórie (1936 – 1937) a v roku 1938 k 20. výročiu vzniku republiky boli slávnostne sprístupnené národopisné expozície.

Slovenské národné múzeum v Martine je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea.

Už od svojho počiatku získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine sedem múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov. 

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedeckovýskumné úlohy a výsledky sprístupňuje verejnosti formou vydavateľskej a publikačnej činnosti.

Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica.

Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátanie národných kultúrnych pamiatok. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. SNM zároveň plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.